Loading...

o nas

Wydawnictwo ITEM Publishing Sp. z o.o. Sp. k. działa od 2009 roku (początkowo pod nazwą ITEM Publishing). Specjalizujemy się w wydawaniu książek, atlasów oraz innych materiałów edukacyjnych dla lekarzy i farmaceutów. Dużą część naszej oferty stanowią również poradniki dla pacjentów. Od 2016 roku wydajemy czasopismo dla lekarzy onkologów, chirurgów onkologicznych, patomorfologów i diagnostów „Wiadomości Onkologiczne w Pigułce. Rak Płuca”. Przygotowane przez nas publikacje powstają we współpracy z uznanymi autorytetami w dziedzinie medycyny, farmacji i dietetyki oraz ośrodkami akademickimi w całej Polsce. Nasze wydawnictwo opracowuje rocznie ponad 100 tytułów przeznaczonych dla lekarzy i ponad 200 materiałów kierowanych do pacjentów.

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielstwem w Polsce wydawnictwa medycznego Built by Doctors, obecnego w ponad 50 krajach i wydającego ponad 300 nowych tytułów rocznie.

Nasze publikacje wyróżniają się wysoką jakością i starannością edytorską oraz wyjątkowym opracowaniem graficznym.

biblioteka

Publikujemy książki polskich autorów oraz tłumaczenia edycji zagranicznych. Współpracujemy ściśle z wydawnictwami zagranicznymi, między innymi ze Springer Healthcare oraz Oxford University Press.

Opracowujemy nowoczesne, przyjazne wizualnie i zrozumiałe dla pacjentów materiały edukacyjne. Oferujemy wiele gotowych publikacji, przygotowujemy także materiały na indywidualne zamówienie.

Strony od Dzienniczek_pacjenta_NT+cukrzyca Strony od Cukrzyca w pytaniach i odpowiedziach_ Strony od Diet osteoporosis Strony od Diet for good mood Strony od Dieta_niewydolność_serca_ Strony od Zdrowe serce Zalecenia dietetyczne Strony od Diet for brain development in children

Oferujemy gotowe i przygotowywane na zamówienie tabele interakcji międzylekowych, również w formie aplikacji.

IDC-F&D-ORTHOPEDICS IDC-D&V-CARDIO IDC-F&D-respiratory

Proponujemy aplikacje dla lekarzy i pacjentów na systemy: Android, iOS, Windows.

PS-Medical Atlas app PS-Exercise Safely app PS-Interaction Drug Charts app (1) PS-Nutrition app PS-Signs & Symptoms app

Oferujemy plakaty z niemal każdej dziedziny medycyny. Korzystając z naszego bogatego archiwum fotografii i ilustracji, możemy przygotować plakaty na zamówienie.

5260-Artritis-Reumatoide 5261-COPD ch5129 CH5004 CH5028

Wydajemy przeliczniki jednostek, kalkulatory, algorytmy dla lekarzy i pacjentów w formie atrakcyjnych wizualnie wskaźników.

MR-PROSTATE MR-RA-ACTIVITY-CALCULATOR MR-VASSESSMENT-ASTHMA-IN-CHILDREN MR-PULMONARY-FUNCTION-CALCULATOR MR-BMI&METABOLIC-SYNDROME MR-CHOLESTEROL-B---LOW-RISK

współpraca

Kliknij na przycisk znajdujący się poniżej by dowiedzieć się więcej.

Zapraszamy do współpracy autorów – lekarzy i farmaceutów, którzy mają pomysł na ciekawą publikację.

Czekamy również na oferty współpracy od skrupulatnych i dociekliwych korektorów i redaktorów, doświadczonych w pracy z tekstami medycznymi.

Mile widziani także otwarci, kreatywni graficy – freelancerzy lub studia graficzne – tworzący śmiałe i atrakcyjne projekty.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@itempublishing.com

kontakt

Kontakt
Łukasz Celiński
e-mail: lukasz@itempublishing.com

Renata Doroszewska
e-mail: renata@itempublishing.com

ITEM Publishing Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Tużycka 12
03-683 Warszawa

Czekamy na Twoją wiadomość!

Zasady recenzji

Procedura wydawnicza

Wydawnictwo ITEM Publishing Sp. z o.o. Sp. k. (zwane dalej Wydawnictwem) publikuje monografie naukowe i monografie pod redakcją naukową polskich autorów oraz tłumaczenia edycji zagranicznych z dziedziny nauk medycznych, a także opracowuje nowoczesne materiały edukacyjne dla pacjentów.

Propozycje wydawnicze przyjmowane są na adres e-mail: lukasz@itempublishing.com.

Proces publikacji przebiega następująco:

 1. Otrzymane propozycje wydawnicze poddawane są procedurze recenzji (opisanej poniżej).
 2. Po wydaniu decyzji o publikacji Wydawnictwo podpisuje z Autorami umowę dotyczącą przeniesienia praw autorskich.
 3. Wydawnictwo zajmuje się redakcją i korektą tekstów przyjętych do publikacji.
 4. Autorzy otrzymują tekst do akceptacji lub poprawek.
 5. Po otrzymaniu poprawek Wydawnictwo przygotowuje ostateczną wersję materiału i wysyła do Autorów w celu uzyskania akceptacji do druku.

Proces recenzji naukowej

W zakresie recenzowanych publikacji specjalistycznych Wydawnictwo i jego współpracownicy przestrzegają wytycznych Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication of Ethics, COPE) oraz zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zawartych w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce).

Proces recenzji publikacji naukowych w Wydawnictwie przebiega następująco:

 1. Nadesłane materiały podlegają dwustopniowej recenzji naukowej, obejmującej etap recenzji wewnętrznej i etap recenzji zewnętrznej.
 2. Po otrzymaniu manuskryptu zespół redakcyjny Wydawnictwa zapoznaje się z nim, w razie potrzeby zasięga opinii konsultantów tematycznych, a następnie podejmuje decyzję o:
  • odrzuceniu go bez recenzji zewnętrznej,
  • zwróceniu go autorom w celu uzupełnienia dostrzeżonych braków formalnych,
  • przekazaniu go do recenzji zewnętrznej.
 3. W przypadku odrzucenia manuskryptu Wydawnictwo zwraca Autorom wszystkie otrzymane materiały (zarówno w postaci drukowanej, jak i elektronicznej) oraz usuwa wszystkie kopie manuskryptu powstałe na potrzeby procesu recenzji wewnętrznej.
 4. W przypadku konieczności wniesienia poprawek Wydawnictwo uzgadnia z Autorami termin przekazania poprawionego opracowania.
 5. W przypadku akceptacji dzieła monografia jest kierowana do recenzji naukowej w trybie double-blind peer review, przeprowadzonej przez dwóch niezależnych ekspertów w danej dziedzinie o stopniu co najmniej doktora habilitowanego, będących samodzielnymi pracownikami naukowymi.
 6. W zależności od rekomendacji zawartych w recenzjach zewnętrznych Wydawnictwo:
  • w przypadku dwóch negatywnych recenzji – odrzuca manuskrypt,
  • w przypadku wskazania przez Recenzentów naukowych konieczności wprowadzenia poprawek – uzgadnia z Autorami termin przekazania poprawionego opracowania,
  • w przypadku dwóch pozytywnych recenzji – włącza manuskrypt do planu wydawniczego.
 7. W razie rozbieżności opinii wyrażonych w recenzjach Wydawnictwo powołuje trzeciego recenzenta naukowego i w zależności od jego oceny podejmuje decyzję o akceptacji bądź odrzuceniu dzieła.
 8. Po uzyskaniu zgody Recenzentów naukowych ich nazwiska mogą być ujawniane w momencie wydania publikacji.
 9. Wydawnictwo zaleca ekspertom naukowym przestrzeganie dobrych praktyk w zakresie opracowania manuskryptów, polegających m.in. na niestosowaniu plagiatu, autoplagiatu, ghostwritingu czy guest autorship oraz niewykorzystywaniu materiałów będących własnością stron trzecich bez uzyskania ich zgody. Autorzy podpisują dokumenty zawierające stosowne klauzule, w których poświadczają zastosowanie się do tych wymogów.
 10. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do niezwłocznego przerwania prac redakcyjnych i zwrotu manuskryptu Autorom w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek przejawów nierzetelności naukowej, o których mowa w pkt. 9.