Loading...

o nas

Wydawnictwo ITEM Publishing Sp. z o.o. Sp. k. działa od 2009 roku (początkowo pod nazwą ITEM Publishing). Specjalizujemy się w wydawaniu książek, atlasów oraz innych materiałów edukacyjnych dla lekarzy i farmaceutów. Dużą część naszej oferty stanowią również poradniki dla pacjentów. Od 2016 roku wydajemy czasopismo dla lekarzy onkologów, chirurgów onkologicznych, patomorfologów i diagnostów „Wiadomości Onkologiczne w Pigułce. Rak Płuca”. Przygotowane przez nas publikacje powstają we współpracy z uznanymi autorytetami w dziedzinie medycyny, farmacji i dietetyki oraz ośrodkami akademickimi w całej Polsce. Nasze wydawnictwo opracowuje rocznie ponad 100 tytułów przeznaczonych dla lekarzy i ponad 200 materiałów kierowanych do pacjentów.

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielstwem w Polsce wydawnictwa medycznego Built by Doctors, obecnego w ponad 50 krajach i wydającego ponad 300 nowych tytułów rocznie.

Nasze publikacje wyróżniają się wysoką jakością i starannością edytorską oraz wyjątkowym opracowaniem graficznym.

biblioteka

Publikujemy książki polskich autorów oraz tłumaczenia edycji zagranicznych. Współpracujemy ściśle z wydawnictwami zagranicznymi, między innymi ze Springer Healthcare oraz Oxford University Press.

Opracowujemy nowoczesne, przyjazne wizualnie i zrozumiałe dla pacjentów materiały edukacyjne. Oferujemy wiele gotowych publikacji, przygotowujemy także materiały na indywidualne zamówienie.

Strony od Dzienniczek_pacjenta_NT+cukrzyca Strony od Cukrzyca w pytaniach i odpowiedziach_ Strony od Diet osteoporosis Strony od Diet for good mood Strony od Dieta_niewydolność_serca_ Strony od Zdrowe serce Zalecenia dietetyczne Strony od Diet for brain development in children

Oferujemy gotowe i przygotowywane na zamówienie tabele interakcji międzylekowych, również w formie aplikacji.

IDC-F&D-ORTHOPEDICS IDC-D&V-CARDIO IDC-F&D-respiratory

Proponujemy aplikacje dla lekarzy i pacjentów na systemy: Android, iOS, Windows.

PS-Medical Atlas app PS-Exercise Safely app PS-Interaction Drug Charts app (1) PS-Nutrition app PS-Signs & Symptoms app

Oferujemy plakaty z niemal każdej dziedziny medycyny. Korzystając z naszego bogatego archiwum fotografii i ilustracji, możemy przygotować plakaty na zamówienie.

5260-Artritis-Reumatoide 5261-COPD ch5129 CH5004 CH5028

Wydajemy przeliczniki jednostek, kalkulatory, algorytmy dla lekarzy i pacjentów w formie atrakcyjnych wizualnie wskaźników.

MR-PROSTATE MR-RA-ACTIVITY-CALCULATOR MR-VASSESSMENT-ASTHMA-IN-CHILDREN MR-PULMONARY-FUNCTION-CALCULATOR MR-BMI&METABOLIC-SYNDROME MR-CHOLESTEROL-B---LOW-RISK

współpraca

Kliknij na przycisk znajdujący się poniżej by dowiedzieć się więcej.

Zapraszamy do współpracy autorów – lekarzy i farmaceutów, którzy mają pomysł na ciekawą publikację.

Czekamy również na oferty współpracy od skrupulatnych i dociekliwych korektorów i redaktorów, doświadczonych w pracy z tekstami medycznymi.

Mile widziani także otwarci, kreatywni graficy – freelancerzy lub studia graficzne – tworzący śmiałe i atrakcyjne projekty.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@itempublishing.com

kontakt

Kontakt
Łukasz Celiński
e-mail: lukasz@itempublishing.com

Renata Doroszewska
e-mail: renata@itempublishing.com

ITEM Publishing Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Tużycka 12
03-683 Warszawa

Czekamy na Twoją wiadomość!

Procedury wydawnicze i zasady etyki

 Procedura wydawnicza wydawnictwa ITEM Publishing

Wydawnictwo ITEM Publishing Sp. z o.o. Sp. k. (zwane dalej Wydawnictwem) publikuje monografie naukowe i monografie pod redakcją naukową polskich autorów (zwanych dalej Autorem lub Autorami) oraz tłumaczenia publikacji zagranicznych z dziedziny nauk medycznych, a także opracowuje materiały edukacyjne dla pacjentów.

Propozycje wydawnicze są przyjmowane pod adresem e-mail: lukasz@itempublishing.com oraz renata@itempublishing.com.

Przebieg procesu publikacji

 1. Otrzymane propozycje wydawnicze są poddawane procedurze recenzji (opisanej poniżej w sekcji Proces recenzji naukowej).
 2. Po zaakceptowaniu publikacji Wydawnictwo podpisuje z Autorem/Autorami umowę dotyczącą przeniesienia praw autorskich i określającą zakres obowiązków Wydawnictwa i Autora/Autorów.
 3. Autor/Autorzy ponosi/-szą odpowiedzialność za wszelkie kwestie merytoryczne przedstawione w manuskrypcie przekazanym Wydawnictwu oraz dostarcza/-ją manuskrypt, który pod względem formalnym i językowym jest przygotowany z najwyższą starannością i na poziomie wymaganym przy wydawaniu tego rodzaju publikacji przez Wydawnictwo.
 4. Wydawnictwo zapewnia profesjonalny przebieg całego procesu wydawniczego – redakcję językową i stylistyczną, redakcję techniczną, opracowanie graficzne z kreacją okładki i skład manuskryptu.
 5. Wydawnictwo ma prawo dokonywać koniecznych zmian w tekście, które wynikają z korekty językowej i opracowania redakcyjnego.
 6. Po wykonaniu opracowania graficznego i składu manuskryptu Wydawnictwo przekazuje manuskrypt do korekty autorskiej. Po uwzględnieniu korekty autorskiej oraz akceptacji tekstu przez Autora/Autorów przekazuje manuskrypt do druku.
 7. Wydawnictwo jest zobowiązane do poinformowania Autora/Autorów o drukowanych nakładach i ewentualnych dodrukach publikacji.
 8. W przypadku wydania publikacji drukiem Autor/Autorzy otrzymują od Wydawnictwa egzemplarze autorskie publikacji, a w przypadku publikacji w formie e-book plik pdf.

Proces recenzji naukowej

W zakresie recenzowanych publikacji specjalistycznych Wydawnictwo i jego współpracownicy przestrzegają wytycznych Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication of Ethics, COPE) oraz zaleceń Ministerstwa Edukacji i Nauki (zawartych w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce).

Przebieg procesu recenzji publikacji naukowych w Wydawnictwie

 1. Nadesłane manuskrypty podlegają dwustopniowej recenzji naukowej, która obejmuje etap recenzji wewnętrznej i etap recenzji zewnętrznej.
 2. Po otrzymaniu manuskryptu kolegium wydawnicze w składzie Sekretarz Redakcji, Redaktor Prowadzący, Dyrektor Wydawniczy ocenia manuskrypt pod kątem zgodności z wymogami formalnymi oraz strategią wydawniczą Wydawnictwa, w razie potrzeby korzysta z opinii doradczej Komitetu Naukowego Wydawnictwa, a następnie podejmuje decyzję o:
  • nieprzyjęciu go bez recenzji zewnętrznej,
  • odesłania go Autorowi/Autorom do uzupełnienia kwestii formalnych,
  • przekazaniu go do recenzji zewnętrznej.
 3. W przypadku nieprzyjęcia manuskryptu Wydawnictwo zwraca Autorowi/Autorom manuskrypt oraz inne materiały przesłane przez Autora/Autorów (drukowane i elektroniczne) oraz usuwa wszystkie kopie manuskryptu sporządzone na potrzeby procesu recenzji wewnętrznej.
 4. W przypadku konieczności wniesienia poprawek Wydawnictwo uzgadnia z Autorem/Autorami termin przekazania poprawionego manuskryptu.
 5. W przypadku akceptacji manuskruptu przez kolegium wydawnicze manuskrypt jest kierowany do recenzji naukowej w trybie double-blind peer review przeprowadzanej przez ekspertów w danej dziedzinie – dwóch niezależnych o stopniu co najmniej doktora habilitowanego będących samodzielnymi pracownikami naukowymi.
 6. W zależności od rekomendacji zawartych w recenzjach zewnętrznych Wydawnictwo:
  • odrzuca manuskrypt, jeżeli dwie otrzymane recenzje są negatywne,
  • uzgadnia z Autorem/Autorami termin przekazania poprawionego manuskryptu, jeżeli recenzenci naukowi wskazali konieczność wprowadzenia poprawek/uzupełnień,
  • włącza manuskrypt do planu wydawniczego, gdy obie recenzje są pozytywne.
 7. W przypadku rozbieżności opinii wyrażonych w recenzjach Wydawnictwo powołuje trzeciego recenzenta naukowego i w zależności od jego oceny podejmuje decyzję o akceptacji bądź odrzuceniu manuskryptu.
 8. Po uzyskaniu zgody recenzentów naukowych ich nazwiska mogą być ujawnione w momencie wydania publikacji.

Zasady etyki wydawniczej

Wydawnictwo stosuje zasady etyki wydawniczej, które mają na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, zapewnienie wysokiej jakości naukowej publikowanych materiałów oraz ochronę praw autorskich. Zasady te zostały opracowane na podstawie wytycznych Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication of Ethics, COPE) dostępnych pod adresem http://publicationethics.org/.

 1. O przyjęciu manuskryptu decyduje kolegium wydawnicze, które bierze pod uwagę opinie recenzentów naukowych dotyczące wartości naukowej pracy, oryginalności ujęcia problemu, przejrzystości wywodu oraz tematu, a także wkładu omawianej propozycji w poprawę praktyki klinicznej.
 2. Autor zgłaszający manuskrypt do Wydawnictwa składa oświadczenie, że zapoznał się z zasadami etyki wydawniczej Wydawnictwa.
 3. Przed przyjęciem manuskryptów przez Wydawnictwo są one sprawdzane pod kątem spełnienia warunków Wydawnictwa – zasad etyki wydawniczej, rzetelności i wartości merytorycznej przez recenzentów naukowych.
 4. Wydawnictwo wykorzystuje wszelkie dostępne możliwości, aby zapobiegać plagiatom i publikacjom fałszywych danych, w tym wykorzystuje programy antyplagiatowe.Wydawnictwo przeciwdziała zjawiskom takim jak ghostwriting (pominięcie osób, które brały udział w tworzeniu manuskryptu) i guest authorship (przypisanie autorstwa osobom nie uczestniczącym w tworzeniu monuskryptu). W przypadku prac zbiorowych konieczne jest dokładne określenie przez Autorów ich wkładu w powstanie manuskryptu.Wydawnictwo zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych Autora/Autorów, do respektowania prawa do autorstwa, decyzji oznaczenia autorstwa, do dbania o renomę oraz dobrą sławę Autora/Autorów oraz publikacji.
 1. Wydawnictwo zobowiązuje się do starannego i profesjonalnego przebiegu procesu wydawniczego, również redakcyjnego.
 2. Recenzja wydawnicza manuskryptu jest wewnętrznym dokumentem Wydawnictwa.
 3. Wydawnictwo opiera się na jednolitych standardach oceniania i włączania wszystkich manuskryptów do publikacji.
 4. Wydawnictwo gwarantuje poufność i bezpieczeństwo danych osobowych. Pracownicy Wydawnictwa nie mogą ujawniać informacji na temat przesłanego manuskryptu osobom innym niż Autor/Autorzy lub recenzenci naukowi.
 5. Autor/Autorzy manuskryptów przyjętych do publikacji podpisują z Wydawnictwem umowy wydawnicze, w których uregulowane są kwestie formalne (prawne i autorskie).
 6. W uzasadnionych przypadkach, m.in. wyżej wymienionych, manuskrypt nie zostanie przyjęty do publikacji.

Dodatkowe zasady obowiązujące Wydawnictwo

 • Wydawnictwo przestrzega standardów i zasad etyki wydawniczej oraz zapobiega działaniom, które są niezgodne z obowiązującymi w Wydawnictwie normami.
 • Na ocenę manuskryptów ma wpływ wyłącznie zawartość merytoryczna oraz zgodność ze standardami Wydawnictwa. Rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne Autora/Autorów manuskryptów nigdy nie miały i nie mają wpływu na ocenę manuskryptów.

Zasady etyczne dla Autorów

 1. Autor/Autorzy jest/są zobowiązany/-ni do przekazania Wydawnictwu manuskryptu oryginalnego. Nie może on być plagiatem ani autoplagiatem.
 2. Autor/Autorzy zapewnia/-ją, że posiada/-ją prawa autorskie do manuskryptu i nie są one ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich. Przekazane przez Autora/Autorów manuskrypty są publikowane na podstawie umów wydawniczych (autorskich) regulujących wszelkie kwestie prawne i autorskie.
 3. Zgłaszanie prac zbiorowych – Autor zgłaszający manuskrypt do wydania jest zobowiązany wskazać Autorów poszczególnych fragmentów manuskryptu.
 4. Autor/Autorzy jest/są zobowiązani do zadeklarowania braku konfliktu interesów lub jego opisania, jeśli taki konflikt istnieje, w tym ujawnienia wszelkich finansowych i osobistych powiązań, które mogą być postrzegane jako mające wpływ na obiektywność przygotowanego manuskryptu.
 5. Autor/Autorzy ma/-ją również obowiązek poinformować Wydawnictwo o ewentualnych źródłach finansowania publikacji.
 6. Autor/Autorzy jest/są zobowiązany/-ni do ochrony danych osobowych pacjentów. Ujawnione mogą być jedynie dane kliniczne i naukowe. Przynależność etniczna i religijna osób może pojawić się w tekście jedynie w przypadku, gdy ma bezpośredni wpływ na przebieg badań i stronę merytoryczną manuskryptu.
 7. Fotografie użyte w manuskrypcie pozwalające na identyfikację osób wymagają pisemnej zgody osób przedstawionych na zdjęciach. Zgodę taką ma obowiązek uzyskać Autor/Autorzy. Ponadto wszystkie obszary zdjęcia pozwalające rozpoznać znajdującą się na nich osobę muszą być zakryte. Zamazanie twarzy lub czarny pasek zakrywający oczy nie są wystarczającymi elementami uniemożliwiającymi rozpoznanie osoby w przypadku, gdy osoba na zdjęciach nie wyraziła zgody na użycie jej wizerunku w manuskrypcie.W przypadku wykorzystania w manuskrypcie obrazów uniemożliwiających identyfikację osób, np. RTG, USG, laparoskopii, obrazów spod mikroskopu zgoda osoby badanej nie jest wymagana w sytuacji gdy nie pozwalają one w żaden sposób zidentyfikować osoby, której obraz dotyczy.
 1. Autor ma obowiązek dołączyć do manuskryptu bibliografię z wszystkimi publikacjami, na których opierał się tworząc manuskrypt.

Zasady obowiązujące redaktora naukowego w przypadku prac zbiorowych

 1. Redaktor naukowy odpowiada za selekcję materiałów do manuskryptu oraz decyduje, które teksty zostaną ostatecznie wybrane.
 2. Redaktor naukowy jest zobowiązany do dbania o rzetelność naukową publikacji. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki ma prawo podjąć decyzję o wycofaniu danego manuskryptu lub fragmentu manuskryptu z publikacji.
 3. Redaktor naukowy jest zobowiązany do właściwego oznaczenia Autorów mających wkład w powstanie danego manuskryptu, a w przypadku przyjęcia manuskryptu przez Wydawnictwo Redaktor Naukowy jest odpowiedzialny za uzyskanie akceptacji tekstu publikacji po redakcji naukowej przez wszystkich Autorów.
 4. Redaktor naukowy ma prawo wycofać manuskrypt lub jego część z publikacji, jeśli praca narusza zasady etyki wydawniczej. Manuskrypt lub jego część może zostać wycofana także w przypadku, gdy istnieją dowody świadczące o braku wiarygodności przedstawionych badań i/lub fałszowaniu danych oraz gdy zostały ujawnione niezamierzone błędy merytoryczne.

Wytyczne obowiązujące recenzentów naukowych

 1. Recenzent naukowy opiniuje na prośbę Wydawnictwa manuskrypty i przez recenzję wpływa na decyzje wydawnicze w Wydawnictwie.
 2. Recenzent, po uzgodnieniu z Wydawnictwem i Autorem, może udoskonalać manuskrypt i w rezultacie wpłynąć na finalną wersję publikacji.
 3. Recenzent naukowy jest zobowiązany do zachowania zasady poufności względem wszystkich recenzowanych manuskryptów i związanych z nimi materiałów. Recenzent jest zobowiązany dochować wszelkich starań, aby recenzja miała charakter obiektywny i rzetelny.
 4. Recenzent naukowy jest zobowiązany do zgłoszenia Wydawnictwu wszystkich istotnych podobieństw recenzowanego manuskryptu do innych tekstów oraz do wskazania ewentualnych przypadków naruszenia etyki wydawniczej.
 5. Recenzent naukowy w przypadku gdy może zachodzić konflikt interesów z Autorem manuskryptu, nie powinien oceniać manuskryptu. Recenzentowi nie wolno wykorzystywać recenzowanego manuskryptu ani istotnych informacji w nim zawartych dla własnych korzyści.
 6. Recenzenta naukowego obowiązuje zasada poufności.

OŚWIADCZENIE WYDAWNICTWA

W przypadku domniemanej lub potwierdzonej nierzetelności naukowej lub w przypadku naruszenia zasad etyki wydawniczej Wydawnictwo podejmie wszelkie właściwe kroki w celu wyjaśnienia sytuacji i wniesienia poprawek do określonego manuskryptu. Obejmuje to m.in. szybką publikację erraty lub, w uzasadnionych przypadkach, pełne wycofanie manuskryptu.

Komitet naukowy

dr n. med. Piotr Dąbrowiecki
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny

dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Narodowy Instytut Kardiologii

dr hab. n. med. Katarzyna Górska
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. o zdr. Anna Hadamus
Zakład Rehabilitacji Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Renata Langfort, prof. nadzw.
Zakład Patomorfologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Jerzy Leszek
Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler
Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Narodowy Instytut Kardiologii

dr n. med. Robert Rupiński
Specjalistyczne Centrum Reumatologii i Osteoporozy Rheuma-Medicus w Warszawie

dr hab. n. med. Marcin Siwek
I Oddział Psychiatrii Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Psychicznego im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Krakowie

prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór
Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Metabolicznych,  Śląski Uniwersytet Medyczny / Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

dr hab. n. med. Adam Sybilski
II Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

dr n. med. Bartosz Szafran
Centrum Kardiologiczne Pro Corde, Wrocław

prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński
Klinika Chirurgii Naczyniowej, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

dr inż. Katarzyna Wolnicka
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej

dr hab. n. med. Sławomir Woźniak
Oddział Ginekologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie